Akty prawne

Rozporządzenie (WE) nr 561 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165(2014) z dnia 4 lutego 2014 w sprawie tachografów.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581 z 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytywanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działania w transporcie drogowym.

Wyrok Trybunału z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie odpoczynków tygodniowych odbieranych w pojeździe.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.